Zack & Wiki: Quest for Barbaros Treasure

A rum tam tekl proudem, johohó! A nikdo se nenudil, johohó! A kdo WiiMote propil ten jen lkal, johohó!

Èa èa. Nezkrotná touha po potopených, vylovených a následnì ukrytých pokladech nedozírných hodnot vyhnala nejednoho mladého muže na palubu pirátského škuneru. To je i pøípad Zacka – hlavního hrdiny stylovì zpracované plošinkovo-akènì-logické záležitosti, která aspiruje na prestižní ocenìní „nejlepší a nejnápaditìjší využití WiiMote“. I kdyby se tvùrci hry spokojili s vysokým „plošinkovým“ standardem, kterého jejich výtvor dosahuje, jednalo by se o pozoruhodný a nadprùmìrný poèin. Když však vezmeme v potaz ještì propracovaný (a pøekvapivì i velmi humorný) pøíbìh, svébytné vizuální zpracování a pøedevším neskuteènì propracovanou interakci s herním prostøedím, výsledku nelze upøít šmrnc, eleganci, ani fantastickou hratelnost.