WWE Smackdown vs Raw 2010

Nový roèník velmi populárního Wrestlingu pøináší vylepšenou grafickou stránku hry, stejnì jako vìtší volnost v tvorbì vlastního zápasníka, vèetnì jeho obleèení a možnosti zažít s ním neopakovatelný pøíbìh, do jehož vývojey budete sami zasahovat.