Worms Open Warfare 2

Worms: Open Warfare 2 staví na úspìchu svého pøedchùdce Worms: Open Warfare. Kromì klasického módu souboje na smrt obsahuje tato hra silné nové singleplayerové a multiplayerové módy jako Rope Race (Závod se smyèkou), Fort (Pevnost), Puzzle (Hádanky) a Campaign (Váleèné tažení), které vybízejí hráèe k použití nových strategií a k týmové práci pøi porážení nepøátel.

Nový Firing Range (Støelná øada) umožòuje hráèùm otestovat si své schopnosti v používání zbraní vèetnì 11 nových zbraní jako Bunker Buster (Bouraè bunkrù) nebo Buffalo of Lies (Bizon) i klasik jako Super Sheep (Superovce), Concrete Donkey (Betonový osel) a Holy Hand Grenade (Svatý ruèní granát).

Hráèi, kteøí se zúèastní online bitev, budou schopni demonstrovat svou dovednost ve worms bojích.

A navíc si hráèi budou moci také užít nové rozsáhlé nabídky osobních úprav vèetnì úpravy krajiny, editaci týmové vlajky, úpravy kloboukù, náhrobkù a tancù vítìzství pro svùj worms tým.

Hra nabízí:
– 6 zcela nových krajin dovoluje wormùm bojovat zde historicky nejvìtší bitvy.
– 11 zcela nových zbraní a pomùcek vèetnì elektromagnetù, bumerangu a nièitelù bunkrù.
– Vyzvìte protivníka z jakéhokoli konce svìta na online bitvu pomocí WiFi Connection, najednou mohou soupeøit až 4 hráèi.
– Nové singleplayerové módy vèetnì Puzzle a Campaign módù.
– Nové multiplayerové módy zahrnují Race a Fort módy.
– Upravte si své wormy – upravte si podle svého pøání vše na wormovi, od klobouku a tancù vítìzství k týmové vlajce. Použijte editor úrovní k navrhnutí koneèného bitevního pole.
– Použijte dotekovou obrazovky a tlaèítka k výbìru zbraní.

– Exkluzivní DS minihry používají dotekovou obrazovku a mikrofon.