Sports Resort + Motion Plus

Svìží pokraèování úspìšné sportovní kolekce Wii Sports se nese v duchu „volnoèasových“ plážových disciplín jako jsou adrenalinem nabitá jízda na vodním skùtru, šermíøské souboje anebo házení diskù. Tìžištì opìt spoèívá ve snadno srozumitelném a nenároèném ovládání a skvìlé zábavì, která exponenciálnì graduje s poètem zúèastnìných hráèù.

Wii Sports Resort pøináší nevídané sportovní zážitky do pohodlí vašeho obýváku

19. èervna 2009 – Letošní dovolenou mùžete strávit na jediném místì – a žádné z pøeplnìných turistických letovisek to rozhodnì není! Kam se ostatnì trmácet, když mùžete mít jenom a pouze pro sebe celý ostrov, skýtající ideální podmínky k provozování dvanácti super realistických sportovních disciplín?

Široká škála sportovních kratochvílí pamatuje jak na odvážlivce vyhledávající vzrušující adrenalin, tak i na ty, kteøí dávají pøednost spíše poklidnìjším formám sportovního odpoèinku. Wii Sports Resort se na pultech evropských obchodù objeví již 24. èervence a jeho souèástí je i zbrusu nová periferie rozšiøující možnosti ovládání Wii MotionPlus.

Po pøipojení modulu Wii MotionPlus k ovladaèi Wii Remote získají hráèi mnohem hlubší a realistiètìjší herní zážitky. Každá ze dvanácti sportovních disciplín obsažených v titulu Wii Sports Resort tak nabízí co do ovládání nedosažitelnou úroveò pøesnosti a rychlosti. Každièký sebemenší pohyb, který provedete paží èi zápìstím bude okamžitì a zcela vìrnì pøenesen na obrazovku.

Nikdy v minulosti se žádný herní titul nemohl pochlubit takovým množstvím zcela vìrnì ovládaných sportovních disciplín jako právì Wii Sports Resort. Nemáte strach z nevypoèitatelného vodního živlu? Pak si nenechte ujít ostrov Wuhu, který disponuje pøekrásným pobøežím, jako stvoøeným pro divokou exhibici na vodních skùtrech, wakeboarding anebo jízdu na kanoích.
Pro opravdové virtuální nebojsy jsou pak pøipraveny atraktivní vzdušné sporty, jako napøíklad seskok padákem…

V každém z nás tøímá jistá dávka zdravé soutìživosti – a to je ideální pøíležitost pustit se do konfrontaèního utkání ve stolním tenise anebo basketbalu. Hráèský zážitek je navíc znaènì umocnìn citlivým a pøesným ovládáním – Wii MotionPlus peèlivì sleduje každý váš pohyb a vìrnì ho pøenáší na obrazovku.

Je libo provìøit rychlost vašich reakcí a úroveò dovedností „klasickým“ zpùsobem? Pak nemùžete minout lukostøelbu! K dispozici je množství rozlièných cílù (které uspokojí jak nováèky, tak i zkušené støelce) a samozøejmì nelze opomenout povìtrnostní podmínky a vaši vzdálenost od cíle… Šerm pøedstavuje elegantní a vznešenou sportovní disciplínu. Odhadnìte chování vašeho protivníka, vyhnìte se všem jeho výpadùm a ve správný okamžik ho pøekvapte nekompromisním zásahem! Tématicky spøíznìnou disciplínou je rovnìž øezání na èas, kde je vaším úkolem „rozcupovat“ co nejvìtší množství pøedmìtù v co nejkratším èasovém úseku.

Usoudíte-li že po vší té frenetické akci nastal èas pro poklidnìjší sportovní vyžití, mùžete sáhnou tøeba po cyklistice, vyloženì relaxaèní záležitost (házení Frisbee) anebo se vydat na golfový green. Na vyznavaèe „kuželkového“ sportu je rovnìž pamatováno a to nièím menším, než propracovanou simulací bowlingu.

Wii Sports Resort pøedstavuje pro vás i vaše pøátele jedineènou pøíležitost, kterak se pobavit uprostøed parních i deštivých letních dnù. Užijte si strhující hratelnosti a nikdy nekonèící zábavy s jedním z nejoèekávanìjších herních titulù tohoto roku. Wii Sports Resort se na pultech èeských obchodù objeví již 24. èervence spolu s novou herní periferií Wii Motion Plus. Pøipravte se na nejlepší aktivní dovolenou, jakou lze zažít – a to bez nutnosti opustit pohodlí vlastního obývacího pokoje.

Sporty :

– Stolní tenis
– Šerm
– Seskok padákem
– Kanoistika
– Jízda na vodních skútrech
– Golf
– Cyklistika
– Wakeboarding
– Frisbee
– Lukostøelba
– Bowling
– Basketball