Fit Plus

• Ještì více doplòkù k Wii Fit Pøi hraní hry Wii Fit Plus mùžete vylepšit váš fitness trénink na novou úroveò nebo s ní mùžete odstartovat úplnì od zaèátku. Wii Fit Plus obsahuje všechno z pùvodní Wii Fit, které se po celém svìtì prodaly miliony kusù, a rozšiøuje fi tness zážitky tím, že pøidává nové zpùsoby cvièení, novou zábavu a má ještì vìtší kladný vliv na vaše zdraví. Postavte se na balanèní podložku a vydejte se s Wii Fit Plus na cestu za zdravìjším životním stylem!

• Poèítejte kalorie Za použití výpoètu koefi cientu MET (Metabolic Equivalent Task) umožòuje Wii Fit Plus nastavovat osobní cíle pro spalování kalorií a sledovat své cvièební pokroky.

• Trénujte po svém! Sestavte si cvièební program poskládaný ze silových cvièení a jógy, vytvoøte si osobní plán s oblíbenými cvièeními a nebo urèete, jak dlouho chcete cvièit a puste se do cvièení vybraných tak, aby co nejlépe vyplnila váš èas.

• 15 nových balanèních her pro zábavu v multiplayeru! Bavte se pøi hraní patnácti rùzných balanèních her a soutìžte s rodinou nebo pøáteli ve vybraných disciplínách v multiplayeru. Dokážete dosáhnout nejlepšího výsledku?