The Sims 3

Hrajte si se životem
Nejprodávanìjší titul posledních let potkává nejprodávanìjší herní konzoli své generace. Jedineèná simulace života, která pobláznila milióny hráèù všech kategorií po celém svìtì, dostává koneènì svoji verzi pro Wii. Vytváøejte Simíky s jedineènými charaktery, naplòujte jejich touhy a øiïte jejich životy v živém mìstì ležící u moøe s bezkonkurenèní píseènou pláží, které si mùžete upravovat podle svého.

Jejich karma leží ve Vašich rukou
Exkluzivnì v konzolové verzi (hráèi na poèítáèi tedy tohle nemohou) mùžete získávat zcela nové schopnosti karmy a vystavovat jim své Simíky. Díky tomu mùžete Vaše Simíky pouhým stiskem tlaèítka na Wii Remotu poslat do života plného lásky, požehnat je naprostou spojeností, proklít je kosmickou kletbou anebo je na veøejnosti ztrapnit. Používejte tyto schopnosti moudøe, protože mohou mít neoèekávané následky!

Ovládejte osudy svých Simíkù
Simíkùm mùžete vybrat osud, který pøedurèí jejich touhy a pøání. Zda-li jim je budete plnit nebo ne, leží naprosto ve Vašich rukou. Avšak Vaše rozhodnutí mùže udìlat z Vašeho simíka šastného obèana ve spoøádané spoleènosti, prezidenta, celebritu, ale také zlého krutovládce, svìtového vùdce nebo mistrovského zlodìje.

Zapojte do hry své pøátelé
Sluneèné plážové mìsto, ve kterém se Wiièková verze The Sims 3 odehrává, nabízí mnohem vìtší otevøenost a mnohem více možností než mìsto ve verzi pro osobní poèítaèe. K dispozici jsou Vám parky, otevøená pláž, moøe na kterém mùžete surfovat nebo skatepark. A abyste nebyli ve virtuální svìtì osamìlí, mùžete si do nìj pøizvat až tøi další pøátelé.

The Sims 3 pro Wii podporují bezplatnou online službu Nintendo Wi-Fi Connection.