The Conduit 2

Conduit 2 zavede hráèe do vzdálených koutù svìta, aby zastavili mimozemskou invazi, kde lze vézt bitvu v singleplayeru, online multiplayeru, nebo dalších offline a online kooperaèních módech. Vyzbrojeni nejmodernìjšími a nejsilnìjšími zbranìmi, mohou hráèi oèekávat masivní akci ve velkém, mnohastupòové úrovnì zahrnující dynamické prostøedí, filmové bitvy, obøí protivníky, a hluboké prvky pøizpùsobení.

Hra podporuje Wii Motion Plus, takže ovládání by teï mìlo být pøesnìjší i pohodlnìjší.

Herní vlastnosti

Mód týmové invaze – Nový kooperaèní mód, kde až ètyøi hráèi bojují bok po boku proti vlnám nepøátel.

Nejlepší online multiplayerový zážitek na Wii – Zúèastnìte se on-line bitvy s až 12-hráèi nebo hrajte lokálnì pøes rozdìlenou obrazovku ètyø hráèù.

Hrajte si po svém – Vytvoøte si unikátní vzhled postavy s modulárním systémem zbraní a volitelnými skiny.

Rozšíøené zbranì a technologie – K dispozici je arzenál více než 20 zbraní, vèetnì zdi-pronikající ostøelovací pušky, dálkovì ovládané nasaditelné hlavnì a mimozemské technologie, která zachycuje pøíchozí oheò a vypouští ho zpìt na nepøítele.