Super Mario Galaxy 2

V roce 2007 zaútoèila na svìt videoher hra Super Mario Galaxy. A její první pravé pokraèování nyní oživí znaèku novými úrovnìmi a power-upy. Navíc se Mario tentokrát mùže spojit se svým dinosauøím kamarádem Yoshim, což do hry pøidává spoustu nových možností. Je zde vše, co jste tak milovali v prvním díle a ještì mnoho vìcí navíc.

Jak Mario cestuje z Galaxie do Galaxie, snaží se u toho sbírat Hvìzdy. Všechny úrovnì jsou zcela nové, ale pøesto zachovávají kouzlo, pøekvapivost a krásu her s Mariem. Ten si tentokrát hledá cesty skrz rùzné úrovnì mnoha odlišnými zpùsoby, obèas je vzhùru nohama, obèas je tøeba vystøelen z jednoho místa na jiné.

V nìkterých úrovních Mario najde vejce, které když rozbije, objeví se dinosauøík Yoshi, který slouží jako dopravní prostøedek. Navíc do svého jazyka dokáže uchopit pøedmìt a pak jej mrštit na nepøátele nebo jazyk použít k pøehoupnutí pøes pøekážky. Yoshi sám, má velmi zajímavé chutì. Pokud totiž sní Dash Pepper, tak strašnì ho to rozpálí, že dokáže bìžet do strmých svahù nebo dokonce po kolmých stìnách. A pokud sní Blimp Fruit, nafoukne se jako balón a dokáže vyletìt do výšky.

Mezi nové power-upy patøí napøíklad vrtaèka, kterou Mario používá k vrtání tunelù, a to klidnì i skrz celou planetu. Zkušení hráèi budou shánìt také Comet Metals, které jim otevøou vstup do tìžších úrovní, které budou teprve opravdovou výzvou.

>> OFICIÁLNÍ STRÁNKY HRY <<