Metroid Prime 3: Corruption

Charismatická opancéøovaná sci-fi hrdinka Samus jasnì dokázala, že akèní støíleèka z pohledu první osoby nemusí být nutnì výsadou osobních poèítaèù. Ovládání pomocí Wii ovladaèe navíc dává jasnì vytušit, že tentokrát mùžeme oèekávat strhující zážitek, jaký hráèská veøejnost nezažila od dob vynálezu myši. Pøinejmenším!

Pokud si myslíte, že se dokážete vìrnì vcítit do situace vesmírného žoldáka a všehoschopného lovce „wanted“ padouchù, zamyslete se znovu. Prvním titulem, který pøesvìdèivì dokázal, že akèní støíleèky z pohledu vlastních oèí nemusí být nutnì jen výsadou osobních poèítaèù, ale v odpovídající kvalitì si s nimi poradí i herní konzole, byl Golden Eye pro Nintendo 64. A jistì není náhoda, že další výrazný milník v daném žánru bude opìt uskuteènìn na platformì Nintenda. Pøedstavte si tu úžasnou volnost pohybu danou spojením možností bezdrátového Wii ovladaèe s rozšiøujícím „nunchaku“ modulem, kdy první periferii používáte k zamìøování a interakci s okolím, zatímco druhá slouží k pohybování po herním prostøedí. Slièná oskafandrovaná cyberhrdinka Samus bude mít k dispozici jak staré dobré pomocníky dùvìrnì známé z pøedchozích dílù série (jako pøitahovací paprsek anebo Morph ball), tak i zcela nové! Kdo by z podtitulu „Corruption“ usuzoval, že pùjde o rutinní záchranu planety pøed neodvratným rozkladem, mìl by pravdu jen z pùlky. Samus se tentokrát bude muset vypoøádat i se svou fatální protivnicí jménem Dark Samus.