Last Story

 

 

Titul spojuje nadèasové herní prvky a pøíbìh natolik typický pro žánr japonských RPG spolu s novými elementy jako jsou online souboje pro šest hráèù, možnost sestavit si výzbroj dle vlastních pøedstav a inovativní bojový systém, který se odehrává v reálném èase.

Hráèi se vžijí do role žoldáka Zaela a pozdìji i do rolích nìkterých z jeho kamarádù. Pod vedením Zaela se tlupa žoldákù snaží nalézt své štìstí plnìním celé øady nebezpeèných misí. Prozkoumáte tajemství ostrova Lazulis a jeho hlavního mìsta Lazulis City, vždy s jediným cílem pøed oèima – Zael si chce zasloužit rytíøský titul.

The Last Story nabídne hráèùm mnoho možností jak upravit charaktery i pøedmìty ve høe k obrazu svému. V nespoètu kováøských dílnách v Lazuris City anebo v nìkterých dungeonech okolo si mùžete nechat vyrobit zbranì a brnìní dle svých pøedstav a jimi si zvyšovat svou bojovou sílu. Upravovat mùžete mimo jiné také své obleèení.

Na rozdíl od jiných RPG nenabízí The Last Story pouze napínavou singleplayerovou kampaò se strhujícím dìjem, ale také nìkolik online multiplayerových módù. Sem patøí možnosti svádìt bitvy, týmové souboje anebo se spoleènými silami v kooperativním módu ponoøit do pùvodnì singleplayerové kampanì. Maximální poèet hráèù je šest a každý mùže mít svou vlastní výzbroj, kterou si sám vytvoøil.

V prùbìhu hraní musíte nalézt spoustu užiteèných pøedmìtù, které jsou schované všude po ostrovì. Jen kdo se dùvìrnì seznámí s novým inovativním bojovým systémem, bude moci úspìšnì vyrazit do bojù s velkým poètem protivníkù a nebezpeèných koneèných bossù. Mix bojù z blízka, z dálky a magie, jak se nachází ve spoustì her tohoto žánru je v The Last Story obohacen o možnosti se krýt, bránit a využívat jedineèných kouzelnických vlastností.