Harry Potter a Relikvie smrti část 1.

Videohra Harry Potter a relikvie smrti – èást 1. je od zaèátku do konce plná svižné akce a efektních soubojù. Hráèi se v ní octnou na útìku, bojují o svùj život na zoufalé a nebezpeèné výpravì k nalezení a znièení Voldemortových viteálù, na níž se pøi každém kroku støetávají ve velkolepých bitvách se smrtijedy a harpyjemi. A aby toho nebylo málo, budou se muset kromì protivenství, která na Harryho v sedmém dobrodružství èekají, vypoøádat i s nestvùrami, s nimiž se utkali již v minulosti. Proti nekoneèným útokùm, pøicházejícím ze všech stran, se budou nuceni vytasit s nejmocnìjšími kouzly ze svého èarodìjnického arzenálu. Už žádné hodiny kouzlení, už žádný trénink. Nebezpeèí je tentokrát bezprostøední. Hráèi musejí bojovat o život.

Dìj filmu

První èást zaèíná v okamžiku, kdy se Harry, Ron a Hermiona vydávají na strastiplnou výpravu k nalezení a znièení tajemného zdroje Voldemortovy nesmrtelnosti a moci — viteálù. Sami, bez pomoci svých profesorù a Brumbálovy ochrany se tøi pøátelé musejí spolehnout jeden na druhého více než kdy døíve. Pøetrhnout jejich vzájemná pouta se však snaží Temné síly, které mezi nimi pùsobí.

Kouzelnický svìt se mezitím stává nebezpeèným místem pro všechny, kdo nejsou spojenci Temného pána. Válka, které se všichni tolik obávali, zaèala. Voldemortovi smrtojedi ovládnou Ministerstvo kouzel i celé Bradavice a terorizují a uvìzòují každého, kdo se jim postaví. Ale jedna trofej, po níž Voldemort touží nejvíce, jim stále chybí – Harry Potter. Vyvolený se stává cílem hledání smrtojedù s pøíkazem pøivést Harryho Voldemortovi živého.

Harryho jedinou nadìjí je najít viteály døíve, než Voldemort najde jeho. Pøi pátrání se seznámí se starou a témìø zapomenutou legendou o relikviích smrti. Pokud se legenda ukáže být pravdivou, získá Voldemort absolutní moc, o níž tolik usiluje.
Harry však netuší, že o jeho budoucnosti se rozhodlo již tehdy, kdy se v onen osudný den stal „chlapcem, jenž pøežil“. Harry Potter, z nìhož se mezitím stal mladý muž, se tak postupnì blíží k poslednímu úkolu, na který se pøipravuje od prvního dny, kdy dorazil do Bradavic: svedení závìreèné bitvy s Voldemortem.

Hlavní vlastnosti

Nejmocnìjší zbraní je kouzelnická hùlka

Žádné slitování s nepøáteli! Použijte proti nim veškerou sílu svých kouzel a braòte se pøed jejich útoky a pokusy o zajetí.

Smrtelné nebezpeèí èíhá na každém rohu

Utkáte se s Voldemortovýmu nohsledy, mezi nimiž nechybí smrtijedi, harpyje a mozkomorové, a zuøivými bestiemi, které útoèí bez varování. Dosud žádná z her s Harrym Potterem nebyla tolik akèní!

Staòte se mistry v plížení

Abyste unikli odhalení a mohli se proplížit kolem nepøátel, nauèíte se používat pl᚝ neviditelnosti, mnoholièný lektvar a prášek instantní peruánské temntoy.

Unikátní systém krytí

Pomocé kouzel vytvoøíte si ochranný kryt. K tomu budete moci využít vìci ve svém okolí, jako stromy, stoly nebo sochy, a poté je vrhat proti nepøátelùm. Z obrany tak pøejdete do protiútoku.

Mocné lektvary

Najdete-li urèité druhy zboží a pøedmìtù, budete je moci vymìnit za lektvary, sloužící k podpoøe útoku, úniku, obnovení zdraví èi zvýšení štìstí.

S Bradavicemi za zády a na útìku

Vaše nebezpeèná cesta vás zavede na øadu nových míst mìstskými ulicemi poèínaje a nehostinou divoèinou konèe. Nebudou chybìt ani legendární kouzelnická místa. Na každém z nich budou èekat jiní protivníci, úkoly a výzvy.

Nový herní engine

Nový herní engine, vyvinutý speciálnì za úèelem úèinnìjšího využití technologie konzolí s vysokým rozlišením, produkuje brilantní grafiku a intenzivní systém soubojù, které hráèe pohltí jako ještì nikdy pøedtí.