Wario: Master of Disguise

Hojnì obsazovaný zástupce hlavních záporných rolí se vrací, ovšem tentokrát nikoliv v podobì kolekce humorných postøehových „rychlovek“, ale v klasické arkádì. Wario se tentokrát zmocnil kouzelnické hùlky, která mu umožòuje brát na sebe v prùbìhu hry nejrùznìjší podoby, což èiní hratelnost velmi pestrou a originální. S touto vlastností souvisí i promyšlený návrh herního prostøedí – na urèitá místa (na nichž se zpravidla nacházejí obzvláštì cenìné pøedmìty a pomùcky) se dostanete pouze v pøíslušném pøevleku. Nechybí ani tolik osvìdèené minihry, intuitivní ovládání stylusem a samozøejmì neodmyslitelní bossové strážící konce jednotlivých úrovní. Okradený mág (který byl pùvodním majitelem zmínìné hùlky) se však s nastalou situací nehodlá pokornì smíøit, a tak bude Wariovi neustále v patách.