Wario Land: The Shake Dimension

Ve smìlém dobrodružství na stranì Waria poznáte øadu zcela nových charakterù. K tomu si pøipoètìte rozsáhlé herní svìty, které se rozkládají pøes nìkolik kontinentù. Wario pátrá po královnì Midori, která byla unesena povìstným pirátským králem. Ale jde Wariovi skuteènì pouze o dobrou vìc ve službách královny? Nebo smìøuje ve skuteènosti k nevyèerpatelnému váèku mincí, který vlastní piráti a ze kterého se prý valí nikdy nekonèící proud zlatých mincí?

V pìti rùzných svìtech plných akèních herních úrovní musí Wario splnit pìknou øádku napínavých misí. Na zaèátku každé mise pøitom budou pøedstaveny speciální požadavky dané mise: jednou budete muset zdolat daný level v pøedem urèeném èase, jindy zase musíte sesbírat co nejvíc mincí. Obzvl᚝ dùležité je to, že Wario musí najít všechny užiteèné pøedmìty pirátského pokladu v daném levelu, které jsou v nìm skryty.

Pøi tom všem používáte Wii Remote v retro stylu. To znamená, že ho držíte obìma rukama jako klasický ovladaè. Souèasnì ale mùžete ve Wario Land: The Shake Dimension využívat také nové možnosti, které otevírají pohybové senzory Wii Remote. Pokud napø. stojí Wario na pevné zemi, aktivujte pomocí zatøesení ovladaèem jeho „dusací“ útoky, které uèiní protivníky neschopné jednat. Stejný herní tah lze použít k ovlivnìní okolí Waria – k otevøení nových herních oblastí. A to ještì není všechno! Drží Wario nìjaké piráta nebo sáèek s penìzi? Staèí jedno silné zatøesení Wii Remote a vypadnou z nìj všechny hodnotné pøedmìty. A když bude Wario za kormidlem nìkterého z øady dopravních prostøedkù, staèí použít Wii Remote jednoduše jako obyèejnou øadící páku, abyste svého hrdinu provedli krajinou.

Èas od èasu budete muset zamíøit do pirátského krámku. Nebo pouze tam obdržíte za své tìžce vybojované mince hodnotné pomocné prostøedky, nové mapy kontinentù, videa a mnoho dalšího. A èím dál ve høe dojdete, tím vìtší bude nabídka v obchodì.