Warhammer 40k Squad Command

Prostøedí oblíbené deskové hry Warhammer: 40,000 se stalo pøedlohou pro atmosférickou tahovou strategii!

Komando nebojácných èlenù elitní vesmírné pìchoty se v nìm postaví poèetným zástupùm proradných kosmických protivníkù. Vaším úkolem jakožto respektovaného a uznávaného vùdce je provést stateèné bojovníky kampaní o tøinácti obsáhlých misích a uèinit øádìní nepøátel nekompromisní pøítrž. Hra nabízí i propracovaný online multiplayer s devíti náhodnì generovanými scénáøi, v nìmž si jednotliví velitelé mohou zvolit, zda se postaví na stranu „tìch hodných“ nebo dají pøednost hájení zájmù tyranù „Chaos Space Marines“. Detailní a kompletnì trojrozmìrné herní prostøedí nabízí možnost využívání veškerých terénních nerovností a objektù, které mùžete ke svému prospìchu (a nelibosti nepøátel) dobøe míøeným zásahem srovnat se zemí.