Wall-E

Puste se do závodù jako WALL-E a/nebo Eve v rychle ubíhající adventuøe na základì nejnovìjšího filmu od Disney/Pixar WALL-E. Prozkoumejte 10 svìtù plných nonstop akce a dobrodružství, dokonèete napínavé mise, vyhýbejte se nebezpeèným nepøátelùm, vyøešte hádanky a projdìte svou cestu futuristickým svìtem.

Hra nabízí:

  • Znovu prožijte dùležité okamžiky z filmu
  • Užijte si nový pøíbìh a prozkoumejte obrovské svìty, které jste ve filmu nevidìli
  • Hrajte jako WALL-E a Eve a setkejte se se všemi dùležitými postavami pøíbìhu
  • Pøes 10 akcí nabitých úrovní
  • Multiplayerové souboje a mnoho miniher a aktivit (hra až pro 4 hráèe)
  • Ve høe jsou využity hlasy hlavních postav z filmu