Victorious Boxers Challenge

Hra Victorious Boxers plnì využívá unikátních možností Wii Remote a Nunchuku, takže hráèi prožijí autentický zážitek ze skuteèného boxování. Rozmanité pohyby obsahují údery jako pøímé údery, zvedáky a háky a stejnì tak obranné pohyby jako ducking (kachní ponor) nebo výkyv.

Hráèi si mohou užít nìkolik kol se svými pøáteli nebo hrát v tvrdém story módu, kdy prochází pøíbìhem Ippo Makunouchiho, vysokoškolského studenta, který je šikanován svými spolužáky a snaží se dostat na vrchol profesionálních boxerských žebøíèkù.

Hra nabízí:

  • Naprosto jako skuteèný box – používáte celé tìlo pro provedení úderù a všech možných skuteèných pohybù, které jsou v boxerském ringu povoleny. Budete se muset nauèit 7 základních a 12 speciálních pohybù, abyste dokázali porazit všechny soupeøe.
  • Mód Swing umožòuje hráèùm udeøit za použití Wiimote & Nunchuku tak, jako by na rukou mìli boxerské rukavice.
  • Mód Pointer umožòuje hráèùm zamíøit kurzor na svùj cíl na obrazovce a provést svùj pohyb malým pohybem Wiimote.
  • Mód s klasickým ovládáním
  • Bojujte s 25 rùznými postavami, pøièemž každá z nich má své vlastní unikátní pohyby a možnost upravit parametry své rychlosti, síly a výdrže.
  • Pomozte Ippovi v postupu a vývoji, aby se stal profesionálním boxerem, a to ve stejných soubojích, které podstoupil ve známém animovaném pøíbìhu.
  • Na hráèe èeká mnoho videí, mluvených dialogù, spousta odemknutelných bonusù (speciální schopnosti, úrovnì, boxeøi) a 3 stupnì obtížností.