Trackmania

Trackmania

Závodních her bylo a je na herních konzolích od Nintenda po málu a tìch kvalitních teprve. O to vìtší radost máme, že mùžeme do této kategorie pøivítat zbrusu nový pøírùstek s názvem Trackmania.

Obsah hry
Trackmania není jen o závodìní, ale pøedevším o vlastní kreativitì. Možná si nìkteøí z Vás vzpomenou na starou poèítaèovou hru Stunts, ve které jste si mohli postavit vlastní tra a pak jste zjišovali, zda-li je Vaše kreace sjízdná až do samotného cíle a pokud ano, tak za jakých podmínek. A vlastnì na tomtéž staví pøávì tento titul. Takže nastartujte nejen motor Vašeho závodní vozu, ale i Vaši fantazie, kterou prosím spuste ze øetìzu, aby se mohla s plnou vervou vrhnout na nejkreativnìjší závodní hru všech dob.

Herní módy & online multiplayer
Jakmile zjistíte, že je Vaše vlastnoruènì ve 3D editoru navržená tra stoprocentnì sjízdná, mùžete na ní také závodit. Buï v singleplayeru, kdy proti Vám nastoupí nìkolik poèítaèem øízených protivníkù anebo v multiplayeru, kdy si mùžete zahrát buï s pøáteli v obýváku (4 hráèi ve splitscreenu anebo 8 hráèù v módu Hotseat) anebo online pøes bezplatnou službu Nintendo WiFi Connection, kdy se Vašim oponentem (celkem jich mùže být pìt) mùže stát kdokoli, odkudkoli. Pøes výše zmínìnou online službu mùžete svým pøátelùm své tratì i poslat a oni Vám mohou poslat ty své. Pokud by jste zrovna nemìli chu závodit na vlastní trati, máte stále na výbìr z více jak dvouset tratí v šesti jedineèných lokacích.

Kromì motoru Vašeho závodní vozu, mùžete zahøát i své mozkové závity a to v herním módu Puzzle, ve kterém vám budou pøedloženy v editoru pøedhotovené tratì, které však nejsou sjízdné a vašim úkolem bude doplnit chybìjící kousek nebo tra jakkoli jinak upravit.

Ovládání
Nejpøirozenìjší variantou ovládání hry je, držet WiiMote vodorovnì, jakoby jste v rukou drželi volant. Nìkteøí z Vás mají zajisté doma plastovou maketu volantu Wii Wheel nebo jiné obdobné pøíslušenství, které mùžete samozøejmì použít taktéž. Použít mùžete také variantu WiiMotu a Nunchuku, kdy auto ovládáte analogovou páèkou. Stejnou metodu ovládání využijete i pøi pøipojení Classic Controlleru èi Classic Controlleru Pro. Bohužel, GameCube ovladaè a s tím tedy i jakékoli volanty s pedály, použít nemùžete.