Trackmania Turbo

Trackmania Turbo

Závodních her bylo a je na herních konzolích od Nintenda po málu a tìch kvalitních teprve. O to vìtší radost máme, že mùžeme do této kategorie pøivítat zbrusu nový pøírùstek s názvem Trackmania Turbo.

Obsah hry

Trackmania Turbo není jen o závodìní, ale pøedevším o vlastní kreativitì. Možná si nìkteøí z Vás vzpomenou na starou poèítaèovou hru Stunts, ve které jste si mohli postavit vlastní tra a pak jste zjišovali, zda-li je Vaše kreace sjízdná až do samotného cíle a pokud ano, tak za jakých podmínek. A vlastnì na tomtéž staví pøávì tento titul. Takže nastartujte nejen motor Vašeho závodní vozu, ale i Vaši fantazie, kterou prosím spuste ze øetìzu, aby se mohla s plnou vervou vrhnout na nejkreativnìjší závodní hru všech dob.

Herní módy & online multiplayer

Jakmile zjistíte, že je Vaše vlastnoruènì ve 3D editoru navržená tra stoprocentnì sjízdná, mùžete na ní také závodit. Buï v singleplayeru, kdy proti Vám nastoupí nìkolik poèítaèem øízených protivníkù anebo v multiplayeru, kdy si mùžete zahrát buï s pøáteli v obýváku (4 hráèi ve splitscreenu anebo 8 hráèù v módu Hotseat) anebo online pøes bezplatnou službu Nintendo WiFi Connection, kdy se Vašim oponentem (celkem jich mùže být pìt) mùže stát kdokoli, odkudkoli. Pøes výše zmínìnou online službu mùžete svým pøátelùm své tratì i poslat a oni Vám mohou poslat ty své. Pokud by jste zrovna nemìli chu závodit na vlastní trati, máte stále na výbìr z více jak dvouset tratí v šesti jedineèných lokacích.

Oproti pùvodní Trackmania DS obsahuje verze Turbo 3 zbrusu nová prostøedí, více jak 150 nových “pøedpøipravených” závodù a 4 nové typy vozidel.

Ovládání

Trackmania Turbo se neovládá jinak než vìtšina závodních her pro Nintendo DS. Klasicky digitálním køížem zatáèíte a akèní tlaèítka slouží pro ovládání funkcí auta, kamery a menu. Na horním displeji vidíte aktuální dìní a na druhém mapu trati a dodateèné informace. Místo kde dotykový displej nemùžete postrádat je již výše zmínìný výborný editor tratí.

minimální požadavky:
Nintendo DS