Tony Hawk’s Downhill Jam

Zatímco doposud byly všechny „skejácké“ simulace zaštítìné jménem Tonyho Hawka striktnì „sólovou“ exhibièní záležitostí, Downhill Jam pøichází s novinkou v podobì závodìní s ostatními pøíznivci okoleèkovaných prkének. Díky nástroji „Create-a-skater“ si mùžete vytvoøit svého vlastního hrdinu s kapsami proklatì nízko, anebo si zvolit již hotový charakter z devíti skuteèných skejáckých šampiónù (pochopitelnì vèetnì samotného Tonyho Hawka). Na Nintendu DS je pro pøesnìjší ovládání využito dotekové obrazovky a stylusu. Zajímavým lákadlem je i režim podporující souèasnou hru více hráèù.