Tiger Woods PGA Tour 10 Standalone

Tiger Woods PGA TOUR 10 pokraèuje v dlouholeté tradici poskytování autentické golfové simulace pro zkušené i pøíležitostné hráèe.

Dokážete udržet pevné nervy pøi pøípravì k puttu, který mùže znamenat vítìzství v turnaji, s huèícím davem divákù za zády? Každou jamku obklopuje poèetnìjší publikum, což zvyšuje napìtí, obtížnost a vzrušení pøi každé ránì. Podmínky na jednotlivých høištích bude poprvé v sérii ovlivòovat poèasí, simulované v reálném èase, takže zážitek ze hry bude pøesnì odpovídat reálné povìtrnostní situaci v daném okamžiku. Dalším prvkem Tiger Woods PGA TOUR 10 bude také prezentace ve stylu televizního pøenosu s aktuálními výsledky a novým komentátorským týmem, tvoøeným Scottem Van Peltem ze stanice ESPN a jeho kolegou z Golf Channelu Kellym Tilghmanem.

Tiger Woods PGA TOUR 10 ve verzi pro Nintendo Wii bude podporovat zbrusu nové pøíslušenství Wii MotionPlus, které díky autentické simulaci pohybu pøi sportu hráèi umožní provádìt pøesný golfový švih, vèetnì hraní draw a fade. A už vás bude èekat nìkolikasetmetrový odpal driverem nebo kratièký putt, ve høe Tiger Woods PGA TOUR 10 s Wii MotionPlus si budete pøipadat jako ve vlastním golfovém simulátoru pøímo ve vašem obývacím pokoji.