Thor the video game

Thor: The Video Game je výbornì zpracovaná a velmi poutavá akèní adventura vyprávìjící pøíbìh o bájném bohu Thorovi, který byl vyhnán mezi obyèejné smrtelníky. A právì v ten okamžik zaèíná vaše role, se svým bojovníkem se tedy vydáte na nároènou cestu plnou soubojù, pøi kterých budete používat nejenom své zbranì, ale také schopnost ovládat vítr nebo blesky.

Herní vlastnosti

  • Pocite stoupající moc norských superhrdinù, až budete nièit své nepøátele combo útoky, využívající Thorových elementární sil bouøe, hromu, blesku a vìtru.
  • Získávejte nové schopnosti, síly a vylepšení zbraní když bude váš Thor vydìlávat tzv. Valor body
  • Ujmìte se role syna Odins, Asgardova božského vùdce, ovládejte mocné kladivo Mjolnir, které vám umožní ovládání základních sil.
  • Ponoøte se hloubìji do hrdinského pøíbìhu z Thorova svìta, s originálním pøíbìhem vytvoøeným speciálnì pro video hry