Theme Park

Nejenom na horské dráze jste neustále nahoøe a dole – zábavní park mùže pøekvapit stejným osudem. Bude váš park rok co rok dosahovat rekordu v poètu návštìvníkù nebo už po krátké dobì budete muset opìt zavøít brány? To závisí pouze na vás, nebo vy navrhujete svùj park od základù, øídíte denní obchody a plánujete budoucnost.

Díky jednoduchému ovládání je otevøení vlastního parku jednoduché jako hra pro dìti. Obì obrazovky Nintenda DS vám jednak poskytují pøehled o dìní v parku a jednak obstarávají nutné informace. Potøebovat budete obojí, abyste své zákazníky mohli uèinit šastnými. Vstupujte do kontaktu s návštìvníky a berte vážnì slova svých poradcù, pokud chcete, aby se váš park udržel. Mùžete dokonce vymìòovat profily postav s ostatními hráèi vymìnit, pokud chcete navštívit jejich parky.

Hra nabízí:
– Postavte si od základù svùj vlastní zábavní park s 29 atrakcemi, 19 obchody, 6 rùznými komiky a mnoha dalšími funkcemi.
– Jste øediteli parku a tak rozhodujete o cenì vstupenky, obchodech a personálu. Udržujte svùj majetek v patrnosti a hledejte neustále nové atrakce pro budoucí rozvoj parku.
– Dva displeje a doteková obrazovka Nintenda DS se starají o to, že vždy víte o aktuálním stavu daných skuteèností a jste tak uprostøed dìní.
– Pokud povedete svùj zábavní park dobøe, vyplatí se vám to ve formì dalších komikù i specifických atrakcí a obchodù pro daný region.
– Používejte bezdrátový pøenos dat, abyste odblokovali atrakce, vymìòovali si zprávy s ostatními hráèi a navštívili jejich parky.