The Sims 3

Svoboda nekoneèného poètu kreativních možností v The Sims 3 vás inspiruje a okouzlí øadou okamžikù, plných milých i nepøíjemných pøekvapení. Vytvoøte si milióny jedineèných simíkù a ovládejte jejich životy. Pøizpùsobte si jejich vzhled i povahové vlastnosti. Postavte jim dùm jejich snù – navrhnìte doslova vše od luxusních vilových interiérù až po útulné chaty. Poté vyšlete své simíky objevovat neustále se mìnící sousedství a setkávat se s dalšími simíky v centru mìsta. Se Sbìratelskou edici The Sims 3, obsahují mnoho exkluzivních bonusù, zbrusu nových úkol a pøíjemný herní systém, rozhodnìte, zda naplníte životní osudy simíkù a realizujete jejich pøání.

Hlavní rysy:

Nové živoucí prostøedí bez hranic

• Objevujte neustále mìnící se okolí, sejdìte se s kamarády v parku, dejte si na rande v bistru, navštivte sousedy, nebo konverzujte s podivnými postavami na høbitovì! Kdo ví, co se mùže stát?

• Obdivujte pøírodní krásy pláže, hor a dalších míst.

Nový nástroj Vytvoø si simíka (Create A Sim)

• Udìlejte si každého simíka, jaký vás napadne, s pomocí jednoduše ovladatelných nástrojù, umožòujících neomezené pøizpùsobování rysù oblièeje, barvy vlasù, oèí atd.

• Do detailu vytvarujte simíkovo tìlo do štíhlé, baculaté nebo svalnaté figury.

Nové charakterové vlastnosti

• Vymyslete si milióny rùzných povah s vlastnostmi, jako jsou zlo, umìnímilovnost, kleptomanie, nešikovnost, šílenství, romantika a další.

• Zvolením urèitých vlastností ovlivnìte chování simíkù. Udìláte neurotického romantika se zlatým srdcem nebo podivínského supergénia s temnou stránkou duše?

Nové neomezené možnosti pøizpùsobení

• Všichni si mohou pøizpùsobovat všechno – navrhnìte si a postavte domy a zaøiïte je tak, aby odpovídaly povahám simíkù.

• Upravte si vše od podlah, dekorací a trièek až po pohovky, tapety a žaluzie.

Nový rychlý a pøíjemný herní systém

• Vypoøádávejte se s krátko i dlouhodobými úkoly a sbírejte zasloužené odmìny.

• Simíci mohou sledovat náhodné cíle za úèelem rychlého výdìlku, kariérního postupu apod.

• Rozhodnìte, zda naplníte jejich životní osudy realizací jejich pøání. Stanou se z nich zlodìji, rockové hvìzdy nebo politiètí vùdci? Rozhodnutí je jen na vás!

Pøipojte se a sdílejte své kreace s online komunitou The Sims 3!

• Získejte zdarma bonusový obsah – stáhnìte si simíky, obleèení, nábytek, domy aj.

• Vytvoøte a sdílejte s ostatními své simíky, jejich obydlí, filmy aj.

• Staòte se èleny komunity The Sims 3 a podìlte se s dalšími fanoušky The Sims kdekoli na svìtì o své názory a nápady.