The Legend of Zelda: Twilight Princess

Nejnovìjší pokraèování slavné RPG série se na Wii objeví v rozšíøené a notnì vylepšené verzi. Hlavní hrdina Link bude zachraòovat zemi Hyrule a mùžeme vám bez okolkù vyzradit, že oproti „pohádkovému“ WindWakeru pùjde o citelnìji temnìjší a ponuøejší záležitost, urèenou spíše staršímu hráèskému publiku.

Když se ïábelské temné síly chystají promìnit malebnou a mírumilovnou zemi Hyrule ve zplundrované ruiny, musí se nìco stát. Minimálnì to, že mladý farmáø Link zapomene na hektary s láskou a péèí kultivované flóry, stáje s prospívající faunou a probudí v sobì pravého hrdinu bez báznì a hany, který se hrozícímu nebezpeèí postaví. Novinkou je „rozpolcenost“ hlavního hrdiny – pøi cestì do Šerého království se z Linka stane vlk a s vydatnou pomocí tajemné dívky jménem Midna bude muset èást hry strávit v kùži dravé psovité šelmy. Ovládání bude opìt reflektovat možnosti propojení bezdrátového Wii ovladaèe s rozšiøujícím „nunchaku“ modulem, pøièemž Wii ovladaè bude sloužit k pøesnému zamìøování a intuitivnímu pohybu po herním prostøedí, zatímco „nunchaku“ bude využíván k nejrùznìjším èinnostem mezi nimiž nebude chybìt ani rybaøení èi šermíøské souboje! Aby monumentálnímu nádechu hry bylo uèinìno zadost, do bitev a šarvátek bude Link vyjíždìt na bujném oøi a novinkou bude i inovovaný bojový systém. Zapomenout nesmíme ani na obrovské bossy, jejichž poražení bude podmiòovat další postup ve høe!