The Godfather Blackhand Edition

Nový obsah této klasické hry bude mít dále podobu nových misí a k dispozici bude i možnost povolávat k boji se soupeøící rodinou “Corleonovský zásahový tým” s vìtším poètem èlenù. Chybìt pøitom nebudou ani nová pøekladištì v docích a na nádraží, která hráèi otevøou nové cesty k získání penìz a tím i moci.