Texas Hold Em Poker

Profesionální pokerový duel – kdykoli a na jakémkoli místì! Zatímco døíve byl poker chápán èistì jako hra štìsteny, je dnešními hráèi pokeru oznaèována spíše jako hra šikovnosti a dovednosti. Hráèi s delšími herními zkušenostmi vyhrávají skuteènì èastìji než hráèi bez zkušeností. Svìtoznámá karetní hra jde dnes provozována jako skuteèný profesionální sport a je napø. jednou z disciplín na World Games.

Hra Texas Hold´em Poker tak zavítala i na dvojitý displej Nintenda DS a vy si tak mùžete dokonce i natrénovat hraní pokeru a odstranit své slabé stránky døíve, než se vrhnete do vlastního zápolení. Rùzné herní módy jako Rychlá hra, Turnaj nebo Multiplayer staví hráèe neustále pøed nové požadavky. V multiplayer módu spolu mùže soupeøit až 6 hráèù a hrát tak o velké peníze!

Hra nabízí:
– Tøi rùzné herní módy: Rychlá hra (Quick Game), Turnaj (Tounament) a Hra více hráèù (Multiplayer).
– Rozšíøené bluffovací techniky nutí protihráèe k emocím a reakcím.
– Pøes dotekovou obrazovku je všechno rychle vyøízeno, od nasazení až po vlastní karetní hru.
– Zahrnuje originální texaská pravidla jako “5/10 Limit Play”, “25/50 Limit Play”, “Pot Limit” a “No Limit”.
– Multiplayerová hra až pro 6 hráèù prostøednictvím bezdrátového Nintendo Wi-Fi Connection.
– Kariérový mód chránìný heslem umožòuje zajištìní bankovního konta.
– Zahrnuje turnaje v rozlièných státech, mezi jinými i ve velmi podporovaném „Las Vegas Texas Hold´Em Poker Championship“.