Tetris DS

Když pøed nìkolika lety ruský programátor Alexej Pajitnov pøišel s ideou jednoduché logické hry s rovnáním øad padajících kostièek, patrnì netušil, s jak bouølivou odezvou se tento nápad setká. Jeho nejnovìjší zpracování pro Nintendo DS je ukázkovým pøíkladem dokonalého skloubení osvìdèených principù a mechanismù s unikátními možnostmi, které DS nabízí: úèelné využití dvou displejù, pestrá paleta originálních herních režimù s podporou ovládání dotykovým perem a samozøejmì multiplayer. Nabídka režimù pro jednoho hráèe obsahuje šest základních variant: Standard, Push, Touch, Puzzle, Mission a Catch. Hra pro více hráèù (možná i pøes internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection) nabízí režimy Standard, Mission (oboje pro 2-10 hráèù) a Push (2 hráèi). Jsou hry, které magickou silou pøitáhnou vaší pozornost a už jste ostøílený anebo pøíležitostný hráè – a toto je jedna z nich!

Kromì klasického singleplayeru zde najdete multiplayer head-to-head pro dva hráèe nebo wireless bitvy až pro 10 hráèù. Možnost využití touch screen k otáèení a pøesunování kostièek stylusem.

Hlavní rysy :

– Každý mod v Tetris DS má motiv podle slavné Nintendo postavy

– Až 10 hráèù mùže být pøipojeno použitím DS download Play, všichni pouze s jednou herní kartou

– Pomocí Nintendo Wi-Fi Connection mohou hrát až 4 hráèi v multiplayeru

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.