Tenchu Dark Secret

V høe Tenchu: Dark Secret se z hráèe stane ninja zabiják, který je povìøen ochranou života princezny. Jeho úkolem bude stopovat nepøátele s meèem v ruce, pokládat výbušné pasti v lesních porostech nebo útoèit za pomoci celé øady skuteèných ninja zbraní. Díky více jak 40 úrovním pro jednoho hráèe a možnosti vytváøet zbranì a pøedmìty nebude chtít hráè odložit meè z ruky na dobu delší než nezbytnì nutnou.

Pøi soubojích s pøáteli po lokální bezdrátové síti musí hráè ukázat ocelovì chladnou povahu. Tenchu: Dark Secret se honosí tøemi režimy a celou øadou nastavení, aby každý souboj zùstal svìží a zábavný. A už se hráè prodírá bambusovým hájem, aby mohl zasadit rozhodující úder svému nepøíteli, nebo nastražuje skrytou past, nebude úspìšná likvidace nepøítele jednoduchá a urèitì se pøi ní i pìknì nevirtuálnì zapotí.

Potøebujete novou bambusovou past? Nebo malý shuriken? Pak se jednoduše staèí pøipojit online. Tenchu: Dark Secret totiž umožòuje hráèùm nakupovat, prodávat a vymìòovat pøedmìty s pøáteli i neznámými hráèi prostøednictvím Nintendo Wi-Fi pøipojení.