Tenchu 4: Shadow Assassins

Tvùrci originálního Tenchu, nejprodávanìjšího a nejlépe hodnoceného titulu v Tenchu sérii, jsou zpátky se zcela novou epizodou. Tenchu: Shadow Assassins vás pøenese zpátky do svìta feudálního Japonska, abyste ovládli smrtící dovednosti reálného ninji.

Pokraèujte v hrdinském pøíbìhu Rikimaru a Ayame, elitních ninjù, kteøí chtìjí využít nové dovednosti a zbranì k udržení míru ve feudálním Japonsku a osvobodit zemi Goda. V této epizodì mùžete ovládat buï tajnùstkáøského a tichého Rikimaru nebo agresivního a akrobatického Ayame a použít jejich smrtící dovednosti k odmaskování tváøe nepøítele, který stojí za zrádným únosem.

Hra nabízí:

  • Objevte velmi detailní vykreslení feudálního Japonska. Odemknìte skryté úrovnì sbíráním speciálních artefaktù, když budete bojovat v 10 misích a 50 postranních questech ve svìte zuøivého boje a autentické tradice.
  • Plnì se ponoøte do unikátních zkušenostní ninji. Používejte Wii Remote k boji, úderu, skokùm, útokùm a vrhání støel jako skuteèný ninja. Pøevezmìte kontrolu nad více než 17 historicky pøesnými ninja zbranìmi a pomùckami, vèetnì katany, vrhacích hvìzdic, dýk, kouøových bomb a dalších, pøièemž každá má vlastní Wii pohyb nutný k úspìchu vaší mise.
  • Používejte své okolí jako kamufláž, když budete zvládat umìní tichého zabíjení jako skuteèní ninjové. Objevte širokou rùznorodost tajných zabijáckých technik za použití vašeho Wii Remote, abyste zabili svùj cíl. A když se cítíte pøipraveni, porovnejte své pokroèilé Wii ninja dovednosti v koneèném testu v Módu stínù (Shadow Mode).