Teenage Mutant Ninja Turtles

Nová TMNT hra používá stejnì temné a nebezpeèné prostøedí a dobrodružné téma jako nový film Teenager Mutant Ninja Turtles CGI, vyvinutý spoleènostmi Image Animation Studios a Mirage Licensing.

Pøíbìh TMNT se odehrává v New York City, které je sužováno tajemnými zlotøilci a neznámými nepozemskými pøíšerami. Želvy zažijí svou nejvìtší zatìžkávací zkoušku jednak jako hrdinové a jednak jako rodina, když Raphael, Donatello a Michelangelo ztratí z oèí svùj cíl a musí bojovat, aby si udrželi svou jednotu a disciplínu jako ninjové. Teï závisí všechno na Leonardovi a dùvìryhodné otcovské postavì Sprintera, kteøí musí opìt spojit bratry a osvobodit New York City on zlé síly, která èíhá za každým rohem.

Hra nabízí:
Hrajte se všemi ètyømi želvími postavami: Leonardo, Raphael, Donatello a Michelangelo mají všichni vesmìs jedineèné bojové techniky a speciální útoky.
Zažijte CGI film doma: Hra je založena na filmu, takže se mùžete setkat se všemi dùležitými postavami,protivníky i prostøedími.
Týmové boje: Nejprve budete hrát hru pouze s jednou postavou, ale až se spojíte se svou rodinou, otevøou se vám nové možnosti: boje v týmu se spojenými technikami a kombinacemi útoku.
Vzrušující akèní zážitek: Akrobatické skoky pøes støechy, šplhání na vysoké stìny mrakodrapù, potápìní v odpadním kanále, akèní skoky o tyèích, let s vrtulí za pomoci nunchaku a mnoho dalšího.
Speciální bonusový materiál: Nìkteøí protivníci z originální komiksové knižní série vystupují ve høe exkluzivnì jako „hostující herci“.