Superman Returns

Superman Returns je akèní titul od EA, který pøíznivcùm komiksu, filmù a seriálù nabídne možnost provádìt všechno co je pro Supermana charakteristické. V jeho kùži tak budou hráèi létat nadzvukovou rychlostí, zachraòovat obyvatele mìsta Metropolis pøed zloèinci i hrozbou nìkolika úhlavních Supermanových nepøátel a dojde samozøejmì i na souboje tváøí v tváø s tìmi nejhoršími zloduchy rùzného vzhledu, velikosti i pùvodu, mezi nimiž nebudou chybìt napøíklad Metallo, nebo Parasite. Tvùrci z EA Tiburon hráèùm nabídnou solidní množství prostøedkù, jejichž užití bude nutné k pøekonání rozlièných pøekážek a odstranìní hrozeb. Kromì jiného lze mezi tyto prostøedky poèítat rentgenový pohled, super rychlost, super dech, super sluch, super sílu a další. Hráè si však bude muset dávat pozor, aby pøi snaze pomoci nenadìlal v Metropolis více škody než užitku. Hra bude totiž neustále mìøit míru poškození mìsta a èím vìtší bude, tím hùøe pro Supermana. Èasto tak dojde na volbu mezi pacifikací zloèince, nebo záchranu mìsta pøed požárem, nebo tornádem a podobnì. V mžiku oka se bude hráè muset rozhodnout co je pro Metropolis lepší. Struktura hry bude docela otevøená, což je logické když bude herní plocha tvoøena 80 ètvereèními mílemi, jež bude zabírat mìsto Metropolis zpracované s pomocí next-gen technologie. Na hráèe na této obrovské ploše èekají mise pøevzaté z filmu, ale i mise vytvoøené výhradnì pro hru. Kromì hlavní kampanì budou mít navíc hráèi k dispozici sadu mini-her a nepovinných misí, jejichž vliv na hlavní kampaò však není radno podceòovat.

Vlastnosti:

• Hra je vìrná své filmové pøedloze v každém ohledu.

• Vzrušení obyvatelé s fotoaparáty, kterými vás chtìjí zachytit v letu, dopravní ruch na ulicích, prostì každý detail tohoto pulzujícího velkomìsta o rozloze 80 ètvereèních mil ožije na vašich displejích.

• V roli Supermana jdìte kamkoli a dìlejte cokoli. Nelineární hra vám umožní objevovat a hrát hru pøesnì podle svých pøedstav. Kam a jak poletíte záleží kompletnì na vás, protože hra je designována ve stylu prožitku skuteèného svìta.

• Známí zloduchové Metallo a Parasite nebudou chybìt. V obtížných soubojích mùže obstát jedinì Superman. Budete mít tìžký úkol – zachránit Metropolis pøed zkázou.

• Tøi rùzné typy hraní – Flying – Létání, Rescue – Záchrana, a Combat – Souboj – se postarají o akèní a nelítostné okamžiky. Hrajte filmem inspirované mise i originální obsah, vytvoøený exkluzivnì pro videohru.

• Grafika, zvuk a hra byly posunuty na vyšší úroveò a nabízejí Metropolis tak jak ho neznáte, s tøí dimenzionálním zvukem, kompletním orchestrálním soundtrackem a oskarovým zvukovým designem.