Super Swing Golf

Super Swing Golf je party golfová hra pro všechny virtuální golfisty, a jsou kdekoli. Použití ovladaèe Wii Remote dovoluje hráèùm zúèastnit se skuteèných golfových odpalù na 14ti unikátních „18ti jamkových“ vymyšlených golfových høištích. Hra obsahuje multiplayerový Party mód, který nabízí hry jako „Šipky“ nebo „Nejdelší úder“ a je vytvoøen speciálnì tak, aby pøinesl hráèùm spoleènou zábavu a golfové soutìžení do obývacího pokoje. Kurzy zahrnují široké pole témat a výzev v prostøedí tak rozdílném, jako je tropický ostrov, žhavá pouš nebo dokonce led! Mùžete si pøikrášlit a vystrojit své postavy rùznými outfity, holemi nebo míèky. Mùžete také hrát a získávat Pang body a vydìlat si na lepší pøedmìty. Èím pokroèilejší ve høe budete, tím více pøedmìtù se vám zpøístupní.

Hra nabízí:

  • Vyberte si z osmi neobvyklých charakterù, pøièemž každý má rùzné schopnosti ve vztahu k døevu a železu
  • Hrajte v multiplayerových turnajích až se ètyømi hráèi nebo si zvolte multiplayerové minihry
  • Singleplayerový Cestovní mód sleduje hráèe, jak soupeøí s poèítaèem ovládaným rivalem v zápasech na ostrovì Pangya
  • Hrajte kola na barevných vymyšlených høištích, která si mùžete upravit podle své vlastní fantazie.
  • Úspìšná hra dovoluje odemknout nové sety holí, kostýmy, pøedmìty a postavy.
  • Osm hratelných postav, rùzní volitelní nosièi holí, velké množství sbíratelných kostýmù nebo zaøízení
  • Kompletní ovládání pøes Wii Remote