Super Paper Mario

Mario a Luigi si užívají lenivé odpoledne ve svém domì, když uslyší strašlivou novinku: Princezna Peach byla unesena! Oba bratøi smìøují pøímo do Bowserova zámku, aby ji dostali zpátky, ale Bowser je právì tak pøekvapen únosem Peach, jako byli oni. V tom okamžiku neznámý darebák s kloboukem na hlavì zbortí okolí a unese všechny kromì Maria. Tajemný lotr, který nutí Peach a Bowsera k sòatku, vytvoøil trhlinu v temné energii, která hrozí roztržením do celého vesmíru. Pouze Mario mùže zachránit den… ale nemùže to dokázat sám.

Nejnovìjší kapitola pøíbìhu Paper Mario není pouze mimo tento svìt… je mimo tuto dimenzi. Co se na první pohled zdá jako 2D plošinovka odtržená pøímo ze stylizované stránky univerza Paper Maria se brzo pøemìní na rozjaøené posouvání mezi dimenzemi, které je možné pouze na Wii.

Hra nabízí:
Hráèi bìží skrz chvìjící se 2D svìt, šlapají na nepøátele a rozbíjejí bloky… pak se zmáèknutím tlaèítka pøesunout do 3D. V tøetí dimenzi naleznou skryté cesty, bojovné nepøátele a neodhalená tajemství, která mohou vysvìtlit pøedchozí neviditelné propasti v 2D krajinì.

Držte Wii Remote stranou a ovládejte hru v klasickém Super Mario Bros. stylu. Hráèi mohou tøepat s Wii Remote, aby mohli využít stylové pohyby a vylomit studený led a dokonce ukazovat pøímo na obrazovku, aby získali pomocnou nápovìdu od svého partnera. Ovšem nejenom to, je dokonce možné hrát jako Peach a Bowser, pøièemž oba používají své vlastní soustavy základních dovedností.

Veselé postavy, hlasitý smích a nezapomenutelné dimenze èekají na Maria, který musí projít pøes 8 levelù, kde každý další je pozoruhodnìjší než ten pøedchozí.