Star Fox Command

Charismatický a všemi galaktickými mastmi mazaný lišák Fox McCloud se v nekoneèných dálavách vesmíru cítí jako doma. Neèiní mu proto sebemenší problém svolat všechny své staré dobré pøátele a vydat se na pomoc sektoru Corneria, který byl napaden zlotøilým císaøem Anglarem a jeho nohsledy. Herní prostøedí není omezeno pouze na nehostinné kosmické prázdno – s Foxem a jeho souputníky zavítá hráè i velmi blízko k povrchu mnoha planet. Dìjová linie se vìtví v závislosti na jeho úspìších – osud celé galaxie Lylat tak leží pouze a jenom v rukou hráèe! Není tøeba se ovšem bát – k odvrácení Anglarovy tyranie bude mít dostatek pádných prostøedkù individuálního i hromadného nièení.