Spore Creatures

Veïte a vyvíjejte své vlastní pøíšerky na cestì za záchranou vašeho druhu a celé galaxie. Zaènìte jako primitivní organismus a objevujte okolní prostøedí. Poté se pøi øadì aktivit na dotykové obrazovce setkávejte, seznamujte nebo utkávejte s dalšími pøíšerkami. V prùbìhu doby rozvíjejte vzhled svých pøíšerek, rozšiøujte jejich dovednosti a pøidávejte další èásti tìl v Tvoøení pøíšerek. Nakonec objevte záhadný zdroj potíží celé galaxie a dejte vìci do poøádku!

Sdílejte své kreace s dalšími hráèi Tvoøení pøíšerek prostøednictvím Wi-Fi pøipojení Nintenda DS. Mùžete si uložit více než 30 nejoblíbenìjších pøíšerek a posléze je zaèlenit do své hry. Získáním více než 50 odznakù v prùbìhu hry odemknìte cheaty a další èásti tìl. Tvoøení pøíšerek pro DS je originální hrou, speciálnì upravenou pro platformu Nintendo DS a plnì využívající výhod oblíbeného stylusu a funkcí dotykové obrazovky.

Více informací najdete na oficiální stránce Spore (v èeštinì).