SpongeBob SquarePants: Creature from the KK

Po návštìvì SpongeBoba a SquarePantse nebude už svìt Bikini Bottom nikdy stejný jako døív. SpongeBob a SquarePants se svým vlastním unikátním bojovým stylem budou na své cestì tímto svìtem narážet na spoustu pøekážek a problémù, které budou muset spoleènì vyøešit. Hra všem fanouškùm této dvojice (a už z pøedchozích her nebo televizního seriálu) nabídne výjimeèný herní zážitek díky devíti vizuálnì bizardnì zpracovaným úrovním.

Hra nabízí:
– Hráè vstupuje do série fantastických pøíbìhù, které zažije v devíti unikátnì vizuálnì propracovaných úrovních.
– Hráè se bude moci ponoøit do pìti nových herních módù (bìsnìní, létání, skydiving, honièky a „hot rod“ závodìní).
– Hráè se mùže probít skrz Bikini Bottom jako obrovský Plankton.
– Jako SpongeBob se mùže hráè proletìt skrz nenasytnou èelist obrovského èerva.
– Jako Patrick se mùže hráè odpálit do vesmíru a pøežít meteorický roj.
– Hráè se také mùže vrhnout do stránek komiksové knihy jako Starfishman a stát se tak hrdinou sedmi moøí.
– V „hot rod“ závodech mùže hráè projet rychlostí svìtla svìtem, který je zaplnìn pachem benzínu, chrómem, plameny a kouøem pálených pneumatik.