SpongeBob Atlantis SquarePantis

U svaté chaluhy! SpongeBob a Patrick se díky magickému amuletu dostávají do legendárního mìsta Atlantidy. Hráèi se k nim a k jejich pøátelùm pøipojí na cestì magickým autobusem za novým dobrodružstvím. Pokuste se odkrýt poklady Atlantidy, aby se splnil SpongeBobùv sen nalézt „Nejstarší bublinu na svìtì“. Na hráèích záleží, zda mu mìsto vydá vše, co si zaslouží, nebo zda Planktonùv ïábelský plán jeho bublinu splaskne.

Hra nabízí:

 • Prožijte znovu nejlepší okamžiky z TV epizody
 • Prozkoumejte ztracené mìsto Atlantidu a setkejte se s novými postavami
 • Zahrajte si za šest hlavních postav ze show a to vèetnì SpongeBoba, Patricka, Sandy, Squidwarda, Pana Krabse a Planktona
 • Odemykatelné bonusy obsahují:
  • Komentáø režiséra uvádìjícím samotného SpongeBoba, který hovoøí o tom, jaké to je, být ve høe!
  • Dodateèné varianty každé úrovnì
  • Extra arkádové hry
 • Znovuhratelné úrovnì, takže hráèi mohou pøekonávat své nejlepší skóre
 • Úchvatné multiplayerové minihry v Amébové arkádì
 • Projeïte se v tanku Atlantiïanù a støílejte zmrzlinu na nepøátele
 • Tvoøte hudbu pro pohon magického autobusu do Atlantidy
 • Upravte SpongeBoba novými doplòky, obleèením a výrazy