Spiderman Web of Shadows

Spiderman, s podtitulem Web of Shadows, se neinspiruje ve filmové branži, nýbrž pøímo od komiksových tvùrcù. Ti pro hru napsali zcela originální pøíbìh. Ten je zasazen do New Yorku v neurèitém èase. Koncept otevøeného mìsta zùstal zachován z pøedchozích dílù, mùžete se v nìm tedy zcela libovolnì pohybovat, a to i za využití akrobatických prostøedkù. Mìsto vypadá uvìøitelnìji a také temnìji než kdy jindy. Tìšit se mùžete také na vertikální souboje, kdy se bude èasto bojovat ve vzduchu èi v pádu. Ke slovu pøijdou speciální komba a používání Spidermanových schopností. Vývojáøi rovnìž slibují pøepracovaný systém pohybu prostøednictvím pavuèin vystøelovaných ze zápìstí. Spiderman se dokonce bude moci rozhodnout, zda stane na stranì dobra (a bude se snažit zachránit vše, co jde) èi zla (jako záporák totálnì ignorující úkoly a starající se jen a jen o sebe). K vymezení mu pomohou další komiksové postavy z marveláckého univerza. Nepøáteli budou Spidermanovi v novém díle zvláštní mimozemské kreatury, jejichž øádìní v ulicích New Yorku bude i vizuálnì patrné.