Spider-man 3 The Movie

Spider-Man 3 vychází ze stejnojmenného filmu spoleènosti Sony Pictures Entertainment’s Columbia Picture. Tak jako ve filmu budou moci hráèi zažít akce hrdinného èervenì obleèeného Spider-Mana a vùbec poprvé i jeho temnìjšího tajemnìjšího èernì odìného Já.

Pøíbìh se odehrává ve velkém, dynamickém New York City, pøièemž má hráè volnost výbìru svých vlastních herních zkušeností bìhem rozmanitých pøíbìhù, které se zèásti zakládají na filmu a z èásti jsou originálnì vytvoøené pro hru. Hráè mùže plnit plnì integrované mìstské mise a získávat odmìny vèetnì zlepšení rychlosti, bojových manévrù a hbitosti. Spider-Manovy bojové schopnosti byli oproti pøedchozím dílùm pøepracovány ale úèel hry je obdobný – hráèi musí chránit mìsto a porazit svého úhlavního nepøítele za použití rozšíøených možností vzdušného boje, nových pohybù a dynamických pavuèinových lan tím, že budou plnit rùzné mise i bojovat v hlavních dìjových bitvách.

Hra nabízí:

Vítejte na temné stranì: Vùbec poprvé budou moci hráè øídit legendární èerné odìní, které zesiluje Spider-Manovu sílu, hbitost a odolnost. Budou tak moci ztrestat svého nepøítele novými výbušnými útoky a neuvìøitelnými vylepšeními vèetnì hrùzostrašných èistièù pokojù. Všechna tato síla pøichází jako odmìna, ovšem v prùbìhu hry bude ovládání èerného Spider-Manova Já tìžší a tìžší. Bude hráè dost silný, aby provedl hrdinný výbìr pøedtím, než výprava za pomstou obrátí mìsto proti nìmu?

Nechte se obklopit svobodou: Hráè mùže jít v New York City kamkoli a v jakýkoli okamžik a zamíchat se, do èeho bude chtít a kdykoli bude chtít. Hráèi se rozhodují, jak postupovat bìhem hry, a podle toho si vytváøí své vlastní cíle. Má Spider-Man následovat spletenec spiknutí, pøepnout se do alternativního dìje, zahnat kriminální živly, které ohrožují mìsto, nebo prozkoumat rozlehlé vnitøní a podzemní lokace? Rozhoduje hráè.

Mìsto je vaším høištìm: Od vysoko se tyèících mrakodrapù až k rozlehlým novým podzemním kanálùm a tunelùm metra musí Spider-Man hlídat celý New York. Tøi zloèinné gangy a rùzní super darebáci budou soutìžit o hráèovu pozornost – braním rukojmích, krádežemi aut, obtìžováním obyvatel a vytváøením zmatkù. Bude Spider-Man schopný ochránit každého?

Nenechte mìsto pustnout: Tøi zloèinné gangy si nárokují mìstský obvod New York a jejich nároky musí být zlikvidovány. Jak Spider-Man bude dostávát postupnì kriminálníky pøed soud, stupeò zloèinnosti v urèitých èástech mìsta bude klesat a život se zde bude vracet k normálu. Jestliže to Spider-Man dšlat nebude, ulice se ocitnou v chaosu. Tito super gangsteøi se totiž nechtìjí vzdát bez boje.Jejich pokroèilé AI bude obklopovat a chytat Spider-Mana a zloèinci budou dìlat všechno pro to, aby si znovu zabrali svá území.

Všechno byl kung-fu boj: Bojové systémy byly od základù pøebudovány, takže nyní umožòují hráèùm vykonávat specifické útoky podle barvy obleèení i kombinované øetìzce pohybù, které povedou k porazení nepøítele a dokonèení výzev a misí. Nové animace a combo pohyby zefektivòují všechny údery, kopnutí i pavuèinové útoky.

Hojnost super darebákù: Ve høe se objeví dynamické hlavní bitvy proti vedoucím darebákùm z filmu i nepøátelským postavám z legendární komikové knihy, pøièemž všechny tyto postavy se snaží využít svého okoli, své patolízaly i veškerou škálu destrukcí, k poražení Spider.

Jdi, jdi vynáleze: Kromì rychlejšího kývání pavuèiny otevírají urèité události a prostøedí doplòkovou Spider-sílu, kterou mohou hráèi kontrolovat. Použií Spider-Manovy pavuèinové schopnosti mohou hráèi chytit padající pøedmìty vèetnì lidí a sutì, spoutat rizika jako napø. rozbité vlakové koleje nebo zatarasené dveøe a dokonce støílet prakem z vrcholkù budov.

Spider-Man se vyvíjí: Až hráèi zvládnou Spider-Manovu sílu pomocí vlastního vývoje a dokonèením misí a výzev, Spider-Manovy schopnosti vèetnì zlepšených pavuèinových pohybù, houpacích schopností a udivujících bitevních combo pohybù se také zvìtší.