Sonic Unleashed

Sonic Unleashed zavede hráèe na vysokorychlostní dobrodružství ve svìtì, který je plný chaosu. V Sonic Unleashed s novým vzrušujícím pøíbìhem, kde den a noc hrají naprosto odlišné role, dostane Sonic nezapomenutelný úkol zachránit umírající svìt pøed zvráceným Dr. Eggmanem.

Hráèi zjistí, že Dr. Eggman pokraèuje ve své misi o nadvládu, ale tentokrát pøitvrdil, tím že zpùsobil katastrofickou událost rozdìlující svìt a vypustí spící bestii, která mìní Sonica neèekanými zpùsoby. Je to na Sonicovi, aby použil své novì nabité schopnosti ke spojení zbytkù znièeného svìta, tím, že najde ztracené smaragdy.

Herní vlastnosti

  • Rozpoutaný Engine – Sada nových technologií, nakombinovaných k vytvoøení nového “Hedgehog Enginu”, který je odhalen v Sonic Unleashed.
  • Rozpoutaná Hra – Se sálající 2D hratelností a hranièící 3D vizualizací, poslední dobrodružství Sonica spojuje to nejlepší s odhadem budoucích událostí. Použijte nové nasbírané schopnosti a síly ke zvládnutí napínavých kol, zatímco budete bojovat s pøisluhovaèi Dr. Eggmana.
  • Rozpoutaná Rychlost – Vyhnìte se pøekážkám použitím “Quick Step” aniž byste ztrátili rychlost. Hráèi mohou také použít “Sonic Boost” a zrychlit na nadzvukovou rychlost, tím že budou rychle sbírat kroužky a zvyšovat úroveò “Ring energie”. Nakonec mùžete také udržovat vysokorychlostní hybnost v zatáèkách pomocí “Speed Drift”.
  • Rozpoutané Prostøedí – Roztøíštìný svìt v Sonic Unleashed pøedstavuje obrovskou hrací plochu, kde mohou hráèi vybrat celou øadu cest pøi pøekonávání každé fáze. Každý unikátní trasa nabízí rùzná setkání s všelijakými odmìnami a pøekážkami.