Sonic and the Secret Rings

Sonic pøenáší na Wii svou proslulou rychlost ve svém první sólovém dobrodružství. Ve høe Sonic and the Secret Rings se Sonic dostane do pestrého a záøivého svìta arabských Pohádek tisíce a jedné noci. Zde vyrazí na svou doposud nejfantastiètìjší cestu, která povede pøes rozsáhlý 3D svìt pøivedený k životu realistickým obrazem vody, svìtelnými kvìtinami nebo živoucími fyzikálními vlastnostmi celého prostøedí.

Pøíbìh zaèíná v okamžiku, kdy Sonic otoèí list klasické arabské knihy „Pohádky tisíce a jedné noci“. Náhle ho totiž navštíví jedna z ústøedních postav tìchto pohádek, Džin, který mu prozradí, že z nìkolika posledních stránek knihy záhadnì zmizel text. Tato mystická bytost pomùže Sonicovi pøenést se do svìta knihy. Vyzbrojený pouze svou pøíznaènou rychlostí se Sonic pouští do dobrodružství, aby znovu získal chybìjící stránky knihy a navrátil svìt Pohádek tisíce a jedné noci do poøádku.

Sonic and the Secret Rings zcela využívá inovaèní Wii Remote k vytvoøení nezapomenutelných herních zkušeností. Hráèi napodobují energii a pohyby Sonica speciálními pohyby ovladaèem, který pøenáší jejich životní energii a široký okruh pohybù do herní akce. Hráèi budou popohánìt Sonica vpøed naklánìním ovladaèe ze strany na stranu a vykonávat jakékoli jiné kombinace pohybu pouhým kmitáním zápìstí.

Hra nabízí:
Rychlé hraní se Sonicem v permanentním pohybu: Hráèi využijí všechny výhody Wii ovladaèe, když vykonávají rùzné fyzické pohyby, které aktivnì podporují Sonica v boji proti nepøátelùm. Naklánìním ovladaèe doleva nebo doprava se Sonic vyhne pøekážkám, zhoupnutí ovladaèe dopøedu vede ke znièení nepøítele. A celá øada dalších pohybù umožòuje vlastní postup ve høe.
Exotické prostøedí a bytosti inspirované arabskými Pohádkami tisíce a jedné noci: Unikátní a vznešené rysy Persie nabízejí pulzující kontrast k Sonicovì rychlosti!
Rozvìtvené možnosti pro rozsáhlé hraní rozmanitých her a možnost jejich neustálého opakování.
Nové Sonicovy pohyby: S exklusivními rysy Wii ovladaèe využijte nové pohyby jako jsou „zrychlení“ nebo „vystøelení“. Hráèi budou cítit a užívat si Sonicovu rychlost zcela novým zpùsobem.
Øada rùzných miniher pro skupiny až ètyøech hráèù: Protože hraní her je vždy lepší ve skupinì, nabízí Sonic více než 30 vzrušujících miniher, pøi kterých se hráèi nejenom nevirtuálnì zpotí, ale užijí si zároveò spoustu zábavy s pøáteli nebo rodinou.