Skyscraper

Skyscraper je unikátní herní mix FPS støíleèky a strategie, která tak tvoøí pro hráèe zcela novou výzvu.

Ve høe Skyscraper na vás èeká:

  • 20 podlaží intenzivního boje o pøežití a rùzných úloh
  • poèetné mise obsahují pøestøelky, øešení hádanek
  • realistické zbranì, které se postupnì vylepšují
  • výuka od míchání chemikálií po vytváøení bomb a jak používat zbranì jako zaèáteèník
  • lékaøské vybavení k odstranìní efektù nemoci, základ k ukonèení každé mise
  • hakování ochranných systémù v budovách, abyste se ochránili pøed teroristy a koupili si extra èas
  • pøíbìh opisující realistické situace pøi útocích teroristù