SimCity Creator

S hrou Sim City Creator pro Nintendo DS vedete své mìsto od dávných èasù až do budoucnosti. Rozvíjejte své mìsto v èase – projdete si starovìk, støedovìk, novovìk, souèasnost a budoucnost. Hrát mùžete ve ètyøech rùzných módech – Výzva (Challenge), Volná hra (Free Play), Náhodné setkání (Chance Encounter) a Galerie (Gallery) – máte tak možnost hrát hru buï plnou výzev a úkolù, nebo jednoduše budovat. V prùbìhu èasu získáváte impozantní pamìtihodnosti, které vylepší vaše mìsto a oznaèí váš postup do další epochy. Vyberte si svou cestu historií a vytvoøte mìsto, které vydrží vìky.