Sim City

Tak jako vždy v SimCity sérii budou hráèi i nyní vytváøet a øídit své mìsto „na dlani své ruky“. A nejen to. Díky maximálnímu využití stylusu a zabudovaného mikrofonu Nintenda DS se budou hráèi cítit mnohem více personálnì zapojeni do dìní ve svém SimCity – od foukání do mikrofonu, aby pomohli zastavit požár, až po odstoupení z úøadu starosty zrealizované pomocí stylusu. Hra navíc díky Nintendo Wi-Fi Connection umožòuje hráèùm komunikovat se všemi ostatními majiteli mìst. Kromì toho pøináší SimCity bonus pro všechny fanoušky z celého svìta – hra nabízí širokou škálu rozpoznatelných mezinárodních památek k „okoøenìní“ mìsta.