Shrek the Third

Ve høe Shrek the Third se hráèi vydají za dobrodružstvím jako Shrek a jeho pøátelé, aby zachránili Království Za devatero horami ve vesele zamotané pohádce, která vychází ze stejnojmenného filmu, ale jde ještì dál. Fanoušci hrají za své oblíbené filmové hrdiny: Shreka, Oslíka, Kocoura v botách, Fionu, Fionina vzdorovitého bratrance Artura a její pohádkovou spoleènici a hrdinku Šípkovou Rùženku. Hra vezme hráèe na výpravnou cestu pøes svìt Za devatero horami poté, co princ Krasoò dobyde mìsto s armádou darebákù, aby se zmocnil trùnu. Hráèi jsou vyzváni, aby zachránili kamarády, postavili se proti stoupencùm prince Krasonì, shromážïovali rùzné pøedmìty, testovali herní schopnosti charakterù v èetných hlavních bojích a zamìstnali se v rozmanitých hrách pro jednoho hráèe i multiplayerových minihrách.

Hra nabízí:

– Hráèi ovlivòují postavy z filmu i nové charaktery vytvoøené exkluzivnì pro hru, aby získali vyhody jejich unikátních pohybù, speciálních schopností a bojových zkušeností.

– Hráèi cestují pøes impozantní Shrekùv vesmír ve 20 levelech plných nebezpeèí, které se zakládají na filmu nebo byly vyvinuty exklusivnì pro tuto hru, jako jsou Academy Grounds (Základy Akademie), Evil Queen’s Castle (Hrad zlé královny) – exkluzivnì pro hru, Pirate Ship (Pirátská loï) a další.

– Výpravná hlavní bitva táhne fanoušky dále do Shrekova vesmíru, kde chrání Království Za devatero horami proti princi Krasoòovi a jeho bzuèící bandì a pomáhají svým pohádkovým pøátelùm.

– V prùbìhu herního postupu se hráèi uèí používat unikátní pohyhy každého charakteru, aby se mohli postavit blízkým výzvám.

– Hráèi se uèí využít každou speciální schopnost nebo bojovou zkušenost každé postavy vèetnì Shrekovy „zlobøí síly“, Fioniných „létacích kopù“, „roztomilou koèièku“ Kocoura v botách, spící „omdlévací útok“ Šípkové Rùženky a Artieho „Sílu Excaliburu“. Používání tìchto schopností musí dopomoci hráèùm k získání zpìt Království Za devatero horami.

– Unikátní úrovnì s èetnými puzzle a platformami vèetnì tøí Princeznovsých levelù (hráèi hrají jako Fiona a Šípková Rùženka) vyzývají hráèe, aby v obtížných situacích postupovali svou vlastní cestou.

– Hráèi se mohou zamìstnat v šesti multiplayerových minihrách vèetnì Castle Attack (Hradní útok), Shrekleboard, Frog Herder (Žabí pastýø), Shooting Gallery (Lovecká galerie), Catacombs Leap (Skákání v katakombách) a Ships Ahoy (Lodím ahoj).