Shaun White Snowboarding

Exkluzivní pøíbìh: Všichni milují cestování! Vy a vaše parta cestujete svìtem a úèastníte se rùzných nejvìtších a nejšílenìjších závodù, abyste se stali svìtovì proslulým sportovcem. Život na cestách za úspìchem by ale nebyl nièím bez podpory vašich pøátel, kteøí budou vždy nablízku, aby vám pomohli a nenechali vás usnout na vavøínech. Držte se svých pøátel (virtuálních i reálných-spoluhráèù) a mùžete se ovládnout v šílenství, které s sebou pøináší sláva.

Hra nabízí:

  • Cestujte po celém svìtì se Shaunem Whitem, jako svým partnerem – Ubisoft úzce spolupracoval se Shaunem Whitem, aby se do hry dostalo co nejvíce autentických elementù jeho jezdeckého stylu, osobnosti a smyslu pro humor.
  • Spojte se s vaší partou – Ve svìtì snowboardingu se vyplatí mít na své stranì pøátele. Vaši pøátelé budou vždy po ruce, aby vám pomohli svými unikátními schopnostmi a vylepšili vaši jízdu a nenechali vás usnout na vavøínech dobøe míøenými narážkami a vtípky – bìhem cesty budou všechno zábavné natáèet.
  • Sláva a respekt – Dostaòte své jméno do povìdomí ostatních, protože úspìchy profesionálního snowboardového jezdce jsou úzce svázány s jeho popularitou. Jak bude vaše sláva rùst, budete se moci úèastnit vìtších a vìtších klání – od nových hor po více prestižní disciplíny a závody.