Shaun White Snowboarding World Stage

Exkluzivní pokraèování úspìšné „snowboarïácké“ simulace pøináší všem pøíznivcùm (a to jak tìm skuteèným, tak i virtuálním) akrobatické jízdy po prašanem pokrytých kopcích, novou porci skvìlé zábavy!

Otevøené herní prostøedí, pokroèilé možnosti nákupu a úprav veškerého vybavení, které k „bílému“ sportu neodmyslitelnì patøí a samozøejmì možnost zapojit do ovládání speciální „cvièební“podložku Wii Balance Board s pohybovými senzory – to vše èiní tento titul ve svém žánru zcela bezkonkurenèním!

Podrobné hráèské statistiky jsou výbornou motivací pro neustálé usilování o zlepšení dosažených výsledkù a zmínit je tøeba i postupnì se rozšiøující portfolio sportovních areálù.