Runaway: The Dream of the Turtle

Hra zaèíná ve chvíli, kdy si Brian a Gina užívají zaslouženou dovolenou pod Havajským sluncem. Pár se rozhodne navštívit vodopády Tiki, jejich letadlo se ale zøítí do džungle. Naši dva hrdinové, kteøí jako zázrakem vyváznou bez zranìní, se pøi havárii rozdìlí. Tím zaèíná neobvyklé dobrodružství, které zavede Briana a Ginu do všech ètyø svìtových stran, kde se setkají s vojáky, piráty, špiony, surfaøi a možná dokonce i s mimozemšany.

S hrou Runaway: The Dream of the Turtle prožijete úžasné dobrodružství v prostøedí animovaného filmu. Hráè se pohybuje ve skuteènì živém, bohatém a detailnì zpracovaném prostøedí, tropickou džunglí poèínaje a arktickou pustinou konèe, které navíc svými èiny ovlivòuje.

Veïte Briana a Ginu a bìhem øešení neobvyklých hádanek pøi prozkoumávání více než stovky míst na všech místech svìta se setkáte s mnoha výstøedními postavami. A to vše za použití Wii Remote! Atmosféru unikátní a zábavné adventury si tak budete moci doslova osahat!

Hra nabízí:

  • Bájeèné dobrodružství Briana Basca a Giny Timmins pøichází poprvé na konzoli Wii
  • Projdìte 6 skvìlých kapitol nezapomenutelného dobrodružství, plného pøekvapení a setkejte se s více než 30 výstøedními 3D postavami!
  • Až 100 míst ze všech ètyø svìtových stran – všechna propracovaná do nejmenšího grafického detailu.
  • Unikátní grafické zpracování, ve kterém jsou perfektnì zkombinovány 3D animace a tradièní 2D design adventur.
  • Intuitivní systém pøiblížení a oddálení obrazu pøináší perfektní viditelnost pøi prozkoumávání rùzných prostøedí.
  • Integrovaný systém nápovìdy vám ulehèí vyøešení i tìch nejsložitìjších hádanek.