Rooms: The Main Building

Všichni fanoušci logických hádanek, pøipravte si své stylusy, nebo je zde Rooms: The Main building – ïábelsky prohnaná hra obsahující 100 obtížných a vzrušujících posunovacích puzzlù, navržených tak, aby potrápila i ty nejvynalézavìjší mysli.

Zasazena do temného a tajemného domu s názvem “Rooms Mansion”, vás hra vrhne do virtuálního svìta tvoøeného více než stovkou obtížných posunovacích hádanek. V každém pokoji musíte peèlivì a strategicky promyslet jak svou postavu dovést k východu skrze posunovací èásti. Vaše postava sice mùže pøecházet s políèka na políèko, ale nezapomeòte, že posunout mùžete jen to pole, na kterém postava právì stojí!

V tomto paralelním svìtì budete muset použít úžasnou paletu velmi neobvyklých pøedmìtù a pøístrojù, jako napøíklad telefony co vás teleportují z jedné strany pokoje na druhou nebo výbušniny na probourání se skrze zdi a jiné pøekážky. A pozor – nìkteré pokoje jsou zaplaveny vodou, kterou budete napøed muset vypustit!

Budete nuceni použít veškerou svou vynalézavost, abyste unikly z každé zákeøné úrovnì. Za to ovšem budete odmìnìni zlatým dílkem puzzlu, které potøebujete k zabezpeèení své cesty domù. Puntièkáøe jistì potìší, že když složí pokoj, tak jak má správnì být, budou po splnìní úrovnì odmìnìni rùznými bonusy. Pokud ve høe nevíte jak dál, nepropadejte panice, podivný a intrikující Mr. Book je zde, aby vám pomohl a také vás nauèil jak se pohybovat v pokoji a jak efektivnì používat pøedmìty pøi vašem velkolepém útìku.

• 100 unikátních a zapeklitých úrovních k vyøešení, kdy pomocí stylus pohybujete políèky

• Využijte Editor úrovní a vytvoøte své vlastní zapeklité pokoje, které pak mùžete sdílet s kamarády pomocí bezdrátového pøipojení DS

• Vyberte si ze dvou speciálních módù, ve kterých jste omezeni množstvím posunutí a èasovým limitem