Remote Plus Red + Play: Motion

Hraní spojené s pøesností!

NOVÝ OVLADAÈ WII REMOTE PLUS PØIVÁDÍ HRANÍ NA NOVOU ÚROVEÒ!
VYUŽIJTE JEHO PØESNOST PROSTØEDNICTVÍM POHYBÙ, NAKLÁNÌNÍ
A OTÁÈENÍ VE 12 ORIGINÁLNÍCH HRÁCH.

Otáèejte a naklánìjte se jako nikdy pøedtím s novým titulem Wii Play: Motion, který obsahuje celkem 12 rùzných her a také èervený Wii Remote Plus ovladaè. Zahrajte si tøeba hru Treasure Twirl, kde se ponoøíte do moøe a lovíte co nejvìtší poèet pokladù a nebo si vezmìte na povel kosmickou loï ve høe Star Shuttle a pomozte vybudovat vesmírnou stanici.

Hry :
 

 

 • Cone Zone Score
 •  

   

 • Veggie Guardin’ Pick
 •  

   

 • Skip Skimmer
 •  

   

 • Trigger Twist
 •  

   

 • Pose Mii Plus
 •  

   

 • Jump Park
 •  

   

 • Teeter Targets
 •  

   

 • Spooky Search
 •  

   

 • Wild Runner
 •  

   

 • Treasure Twirl
 •  

   

 • Flutter Fly
 •  

   

 • Star Shuttle